• Visie en missie
 • Tips beveiliging
 • Belastingsvermindering
 • Links
 • Algemene voorwaarden

Veiligheid is onze missie, kwaliteit onze visie.

Onze missie is om alle woningen en bedrijven te beveiligen. Er is namelijk niets zo vervelend en shockerend als een inbraak. We willen dit echter niet zomaar doen. We eisen dat dit gebeurt met producten van de beste kwaliteit. Ook de plaatsing van de materialen moet zeer correct verlopen. Een gebrek aan kwaliteit is voor een inbreker immers een mogelijkheid om toch het pand te kunnen binnendringen.

 

 

 

 

 

De beveiliging van uw woning of pand begint met een goed plan.
Daarnaast is het belangrijk dat er een goed sleutelbeheer is en dat er een zekere dicipline bestaat om een aantal basisregels in acht te houden en uit te voeren.


Voor een waterdichte beveiliging volgen we de OFEM theorie. 100% beveiliging bestaat niet maar als we deze theorie volgen kunnen we ons zeer goed beveiligen tegen ongewenste personen.

OFEM staat voor

Organisatorische Maatregelen

Dit zijn alle technieken die men zelf kan toepassen in en rond de woning. De bedoeling hiervan is dat de woning er bewoond uitziet, wat een groot deel van de inbrekers zal afschrikken. Zo kan u bijvoorbeeld de brievenbus steeds laten leegmaken indien u op vakantie bent, licht laten branden indien u niet thuis bent tijdens de feestdagen. Ook visuele controle is zeer belangrijk: het tijdig snoeien van de hagen, contact houden met de buren, enz...

Fysische Maatregelen

Fysische beveiliging is het technisch beveiligen van alle gevelopeningen van uw woning. Daarvoor vraagt u best advies aan diegenen die specialist zijn inzage inbraakpreventie. Het is namelijk van groot belang dat er voor uw woning een concept wordt uitgewerkt dat gebaseerd is op kennis, duurzaamheid en kwaliteit.

Elektronische Maatregelen

Of beter gezegd: signaliseren van de inbreker wanneer deze uw pand betreedt. Hier geldt opnieuw de regel dat u u best laat bijstaan door de juiste mensen. Een elektronische signalisatie heeft tot doel het signaliseren van een mogelijke ongewenste indringer. Door middel van een goede opvolging kan er snel overgegaan tot actie zodat de indringer gevat wordt of snel van zijn plannen zal afzien. Dit is echter slechts een aanvulling op de organisatorische en fysische maatregelen.

Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Het is dus zeer belangrijk om aan alle aspecten van de OFEM-theorie voldoende aandacht te besteden.

 

 

 

Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand

Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder is, kan een belastingvermindering genieten. Om de kwaliteit van de installatie te waarborgen en recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een erkend aannemer uitgevoerd worden.

Investeringen die recht geven op vermindering

Inbraakvertragende elementen

 • specifiek inbraakwerend glas
 • sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren

Diefstaldetectie

 • alarmsystemen
 • abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale
 • camera's uitgerust met een registratiesysteem

Beveiliging tegen brand

 • water- en poederblussers
 • automatisch blustoestel in lokalen met verwarmingsketels op stookolie
 • deuren met een brandweerstand van een half uur

Bedrag van vermindering

Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat voor het aanslagjaar 2011 bepaald is op 690 euro.
Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die op hetzelfde geplaatste materiaal van toepassing zouden zijn.

Op de onderstaande website vindt u alle informatie hierover:

https://besafe.ibz.be/nl/burgers/02_mijn_huis_ma_maison/pages/690eurobelastingsvermindering.aspx

 

 

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Meta Kime bvba worden uitgevoerd en op alle producten die door Meta Kime bvba worden verkocht en/of geleverd. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de toepasselijkheid daarvan op de onderliggende overeenkomst, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden. Het ontvangen van de factuur zal alleszins gelden als aanvaarding van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zullen enkel toepasselijk zijn in zover Meta Kime bvba hiertoe zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verleend.

2. LEVERINGEN

Indien een leveringstermijn is aangegeven, is deze slechts benaderend en kan deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst wegens niet-naleving ervan. Dit zal niet uitgelegd worden als een beperking van aansprakelijkheid veroorzaakt door eigen opzet. Eventuele klachten dienen Meta Kime bvba binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven te bereiken.

3. FACTURATIE en BETALING

De facturatie geschiedt aan de, op de dag der levering, geldende prijzen. Bij niet betaling van de factuur op de aangeduide vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente van 1% per maand aangerekend op het verschuldigde factuurbedrag. Indien na ingebrekestelling geen betaling volgt, zal zonder dat een nieuwe ingebrekestelling noodzakelijk is, het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een minimum van 25 euro wegens wanbetaling, als een door partijen uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, behoudt Meta Kime bvba zich het recht voor alle nog openstaande facturen onmiddellijk op te eisen en zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.

4. RISICO- en EIGENDOMSOVERDRACHT

Onmiddellijk nadat de goederen zijn geleverd, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan de goederen mocht ontstaan gedurende de bewaring of verzending ervan, behoudens voorzover deze te wijten is aan de grove schuld van Meta Kime bvba. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Meta Kime bvba tot aan de volledige betaling van alle vorderingen spruitend uit de bestaande handelsbetrekkingen, met inbegrip van rente en kosten. Meta Kime bvba zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De klant zal aan Meta Kime bvba alle medewerking verlenen teneinde Meta Kime bvba in de gelegenheid te stellen het bovenvermeld eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van het product. De klant verbindt zich ertoe de koopwaren niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van Meta Kime bvba blijven. Ingeval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).

5. ONTBINDEND BEDING

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag zal de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn wanneer Meta Kime bvba daartoe zijn wil heeft te kennen gegeven bij aangetekend schrijven. Meta Kime bvba heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. De verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding blijven verschuldigd.

6. WAARBORG

Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend. Terugzendingen worden slechts aanvaard na akkoordverklaring door Meta Kime bvba op een schriftelijk verzoek dienaangaande. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan schriftelijk te worden ingediend, en dit op straffe van verval. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van Meta Kime bvba, naargelang de omstandigheden en binnen een korte termijn. Meta Kime bvba, die ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Buiten de waarborg vallen in elk geval de gebreken die optreden en geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van :

a. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, onaangepast, nalatig of geforceerd gebruik of het niet aanwenden van de goederen voor het voorziene gebruik.
b. Normale slijtage.
c. Montage en installatie door derden, inbegrepen de klant zelf.
d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Het beweerdelijk niet-nakomen door Meta Kime bvba van zijn waarborgverplichting ontslaat de klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Meta Kime bvba gesloten overeenkomst.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Er kan geen vordering worden ingesteld op basis van gebreken wanneer er geen merkbare afwijking van de overeengekomen kwaliteit of een onbeduidende beperking van de normale bruikbaarheid is. De aansprakelijkheid van Meta Kime bvba is beperkt tot nakoming van de in artikel 6 van deze voorwaarden omschreven waarborgverplichting en is in ieder geval beperkt tot de waarde van de leveringen. Behoudens grove schuld aan de zijde van Meta Kime bvba en behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van Meta Kime bvba voor bedrijfsschade, andere indirecte schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Alle vorderingen zijn slechts mogelijk binnen een periode van 12 maanden na de levering, tenzij de wet een langere periode oplegt waarvan niet kan worden afgeweken.

8. OVERMACHT

Als overmacht geldt elke van de wil van Meta Kime bvba onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - dewelke de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds is begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Meta Kime bvba of van diens leveranciers.

9. INTELLECTUELE RECHTEN

Meta Kime bvba behoudt zich het recht voor om de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan aanbiedingen, tekeningen of andere documentatie onbeperkt te exploiteren. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst blijft alle software, ieder concept, creatie, voorontwerp, tekening, lay-out, illustratie, tekst, slogan of logo door Meta Kime bvba gecreƫd eigendom van Meta Kime bvba. De klant krijgt hierop slechts de gebruiksrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meta Kime bvba mag de klant er geen ander gebruik van maken noch er enige bekendheid aan geven. Schending door of met medewerking van de klant van de intellectuele eigendomsrechten van Meta Kime bvba zal aanleiding geven tot betaling door de klant van een forfaitaire schadevergoeding van 2.500 . onverminderd het recht van Meta Kime bvba tot invordering van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is dan de forfaitaire vergoeding.

10. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alleen de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen onze vennootschap en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht kan de Meta Kime bvba haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de Rechtbank van hun woonplaats of van de plaats in Belgie het buitenland waar hun belangrijkste instelling gevestigd is. Uitsluitend het Belgisch recht zal van toepassing zijn. Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling, geschieden alle leveringen tegen betaling en zonder korting op de zetel van Meta Kime bvba ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur